SLUŽBY

Naše služby pokrývajú viaceré oblasti odpadového hospodárstva. Môžeme ich rozdeliť do nasledujúcich bodov

Zneškodnenie odpadov
Sanácia
Procesy
Kontajnery
Dekontaminácia
Komplexné služby

Zber a odvoz odpadov

Jednou z našich činností je i zber vybraných druhov nebezpečných odpadov, ktoré preskladujeme v medzisklade NO v rozsahu podľa povolenia z obvodného úradu. Množstvá a druhy odpadov sú určené podľa kapacity medziskladu.

Do medziskladu vieme prijať:

vyradené svetelné zariadenia
vyradené syntetické oleje
vyradené minerálne oleje
rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
obaly obsahujúce nebezpečné látky alebo ich zvyšky
absorbenty
filtračné materiály
olejové filtre
anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky
olovené batérie

Odvoz odpadov

ODOS, s.r.o. sa zaoberá odvozom odpadov v rozsahu svojej činnosti a v náväznosti na požiadavky klientov. Služby tohto druhu poskytujeme v rozsahu nášho vozového parku a počtu kontajnerových jednotiek (pozri galériu). Našou snahou je čo najdynamickejšie zareagovať na potreby našich klientov a vykonať dopravné služby k čo najväčšej spokojnosti.

Zneškodňovanie odpadov

V rámci svojej činnosti ponúkame svojim klientom zabezpečenie zneškodnenia väčšiny druhov odpadov. Spôsob zneškodnenia je klientovi navrhnutý stále individuálne vo vzťahu k charakteru danej zákazky.

Uloženie odpadu na skládke
na základe zmluvných vzťahov zabezpečujeme uloženie odpadu na väčšine skládok v bližšom i vzdialenejšom okolí. Z toho vyplýva určenie danej skládky ako optimalizácia nákladov klienta v náväznosti na dopravu odpadu. - skládkujeme vo väčšej miere stavebné a inertné odpady, respektíve netriedené zmiešané odpady
Spaľovanie odpadov
zabezpečujeme zmluvným vzťahom spálenie tých druhov odpadov, ktoré sa zneškodňujú týmto spôsobom
Nebezpečné odpady
nakladanie s nebezpečnými odpadmi vykonávame na základe súhlasov na nakladanie s týmito odpadmi podľa zmluvných vzťahov so skládkami nebezpečných odpadov.