ODOS, s.r.o.

Nakladanie s odpadom a nákladná doprava

O nás

Spoločnosť ODOS, s.r.o. vznikla v roku 1996 za účelom prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a ostatných odpadov (stavebná suť a inertný odpad). V roku 2002 rozšírila firma svoju činnosť o poskytovanie služieb v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi. V súčasnosti sa zaoberá najmä činnosťou v oblasti nakladania s odpadmi v odpadovom hospodárstve.

Pre klientov poskytujeme komplexný servis, čo znamená, že okrem samotného zneškodňovania odpadov zabezpečujeme aj ich odvoz vlastnou dopravnou technikou, s využitím vlastných kontajnerov na odpad. Náš vozový park neustále rozširujeme a obnovujeme, čo nám umožňuje poskytovať stále lepšie služby a udržiavať si tak spokojnosť zákazníka.

Hlavným záujmom vedenia spoločnosti ODOS, s.r.o. je poskytovať kvalitné služby v odpadovom hospodárstve a podieľať sa tak na udržiavaní kvality životného prostredia. Ochrana životného prostredia a človeka je jednou z priorít našej spoločnosti. V súvislosti so starostlivosťou o životné prostredie uplatňujeme princíp zavádzania preventívnych opatrení s cieľom minimalizovať prípadné nepriaznivé vplyvy, ktoré môžu pri manipulácii s odpadmi vzniknúť.

Máte záujem o naše služby?

Integrovaný systém riadenia

Za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb a úspešného fungovania systému environmentálneho manažérstva boli v spoločnosti ODOS, s.r.o. prijaté zásady, normy, vymedzená štruktúra a tok dokumentov podľa požiadaviek a potrieb našej spoločnosti. Základné postoje našej spoločnosti k politike kvality sú formulované vyhlásením, ktoré bolo schválené konateľom dňa 15.06.2006.

Politika kvality

Vedenie ODOS, s.r.o., vedomé si svojej zodpovednosti za efektívne pôsobenie systému manažérstva kvality, prijíma nasledujúcu politiku kvality:

VÍZIA
našou víziou je ponuka komplexných služieb v oblasti nakladania s odpadmi, od spracovania projektov environmentálneho správania až po samotné zabezpečenie jeho aplikácie a realizácie u našich zákazníkov.
HLAVNÝ CIEĽ
cieľom našej činnosti je uspokojovanie potrieb našich zákazníkov prostredníctvom intenzívnej komunikácie a zohľadnením ich požiadaviek do nášho systémového správania.
PRINCÍP
Vedenie spoločnosti sa zaväzuje trvale zlepšovať efektívnosť SMK a bude viesť spolupracovníkov v spoločnosti k premyslenému konaniu, ku striktnému dodržiavaniu zodpovedného prístupu a vytvárať podmienky pre trvalé zvyšovanie vzdelania.
NAŠE MOTTO
Profesionálna ponuka – odborný prístup, sa musí presadzovať nielen navonok voči naším partnerom, ale i do vnútra spoločnosti.

Environmentálna politika

Vedenie našej spoločnosti zaoberajúcej sa nakladaním s odpadmi si uvedomuje svoje postavenie v oblasti environmentu a preto chce svojou činnosťou vplývať aj na svoje okolie a za týmto účelom prijala nasledujúce prehlásenie:

Vrcholové vedenie sa zaväzuje:

Vo svojej činnosti budeme vytvárať vzdelávaním a zvyšovaním kvalifikácie zamestnancov environmentálne povedomie a motivovať ich tak k zlepšovaniu environmentálneho profilu spoločnosti a neustálemu zlepšovaniu environmentálneho správania spoločnosti, zabezpečovať prevenciu znečistenia, dodržiavať platnú environmentálnu legislatívu, právne a iné požiadavky. budeme preukazovať otvorenosť v oblasti ochrany životného prostredia a informovať verejnosť o prijatých zámeroch a dosahovaných výsledkoch.

  • riadiť procesy svojej činnosti a zabezpečovať inováciu v spoločnosti tak, aby boli minimalizované negatívne vplyvy na životné prostredie
  • sústavne hľadať možnosti recyklácie a znižovať objemy odpadov
  • optimalizovať spotreby energií
  • aktualizovať a poskytovať environmentálne programy