Legislatíva

Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa v roku 1993 uskutočnila analýza environmentálnej situácie krajiny. Tá nebola v niektorých oblastiach veľmi priaznivá. Prispel k tomu aj fakt, že mnoho problémov nebolo dovtedy legislatívne riešených. Postupne sa preto museli prijímať opatrenia, ktoré by situáciu zlepšili.

Ochrana človeka, ľudského zdravia a životného prostredia je zakotvená i v hierarchicky najvyššie postavenom právnom predpise – Ústave Slovenskej republiky, kde sa píše: „podľa Ústavy SR , môže na území SR každý konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo čo neukladá zákon. Výkon vlastníckych práv nesmie poškodzovať zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky ani životné prostredie nad mieru stanovenú zákonom.“ Priamo sa ochrany životného prostredia dotýka šiesty oddiel Ústavy, v článkoch 44 (právo na priaznivé životné prostredie, každému je uložená povinnosť ho chrániť a zlepšovať) a 45 (právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia).

Medzi zákony, ktoré vymedzujú ochranu životného prostredia, prírody a človeka patrí:

Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí
Zákon č. 24/2006 Zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Zákon č. 525/2003 Zb. o starostlivosti o životné prostredie
Zákon č. 205/2004 Zb. o zhromažďovaní a šírení inf. o životnom prostredí

Samostatne je u nás riešená oblasť odpadového hospodárstva a to v Zákone č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Katalóg odpadov je stanovený Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z.

K výrazným zmenám, ktoré ovplyvňujú odpadové hospodárstvo došlo v roku 2015, kedy bol schválený zákon o odpadoch č. 79/2015 a účinnosť nadobúdal postupne od 1.1.2016 do 1.1.2017.

Zákon bol už niekoľko krát novelizovaný.

NOVELAMI:

č. 91/2016 Z.z.

č. 313/2016 Z.z.

č. 90/2017 Z.z.

č. 292/2017 Z.z.

č. 106/2018 Z.z.

č. 177/2018 Z.z.

č. 208/2018 Z.z.

č. 312/2018 Z.z.

Ďalším zákonom je zákon č. 17/2004, ktorý rieši poplatky za uloženie odpadov na skládkach odpadov.

Katalóg odpadov je zadefinovaný vo vyhláške č. 365/2018. K zmene v novele vyhlášky č. 320/2017 došlo za účelom doplnenia dvoch nových katalógových čísiel pre komunálne odpady.

 

Evidenčná vyhláška č. 366/2015 k zákonu o odpadoch obsahuje celý rad evidenčných a ohlasovacích povinností pre firmy, obce, ktoré nakladajú s odpadmi. Aj táto vyhláška bola upravovaná pod č. 246/2017 a 321/2017